• Lồng Ghép Giới Trong Quản Lý Rủi Ro Thiên Tai Dựa Vào Cộng Đồng
  • Viện QH và TKNN ươm mầm xanh tương lai nhân ngày 01 tháng 6
  • Hội thảo tổng kết dự án RIICE
  • Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Quy hoạch và TKNN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2019
  • Tập huấn hòa nhập người khuyết tật cho các tập huấn viên nông nghiệp, phi nông nghiệp và khối tư nhân
  • Hỗ trợ 100 nghìn tỷ đồng cho nông nghiệp công nghệ cao
  • Dự án DiDRR Kon Tum năm đầu tiên

Liên kết

Thư viện