Đề án phát triển sản xuất lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu

Ngôn ngữ: Việt Nam | English

Đề án phát triển sản xuất lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu

Ngày 28/05/2018, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 1915/QĐ-BNN-KH phê duyệt “Đề án phát triển sản xuất lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu”.

Ngày 28/05/2018, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 1915/QĐ-BNN-KH phê duyệt “Đề án phát triển sản xuất lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu”.

Mục tiêu Đề án:

(i) Đến năm 2025: Định hướng diện tích gieo trồng lúa toàn vùng đạt khoảng 4 triệu ha, sản lượng khoảng 23-24 triệu tấn; tỷ lệ sử dụng giống xác nhận chiếm trên 90% diện tích tại các vùng chuyên canh; giảm tổn thất sau thu hoạch dưới 8%; tại các vùng chuyên canh sản xuất lúa hàng hóa, diện tích liên kết sản xuất, gắn với tiêu thụ sản phẩm chiếm 30-40%.

(ii) Đến năm 2030: Diện tích gieo trồng lúa toàn vùng khoảng 3,8 triệu ha, sản lượng đạt 22-23 triệu tấn; tỷ lệ sử dụng giống xác nhận đạt 100% diện tích tại các vùng chuyên canh; giảm tổn thất sau thu hoạch dưới 6%; tại các vùng chuyên canh sản xuất lúa hàng hóa, diện tích liên kết sản xuất, gắn với tiêu thụ sản phẩm chiếm trên 50%.

Đề án đã nêu rõ định hướng phát triển sản xuất lúa đến năm 2030 tại vùng bị xâm nhập mặn có nồng độ muối <4g/l, nồng độ muối >4g/l; vùng bị ảnh hưởng ngập lũ; vùng không bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn và ngập lũ.

(Chi tiết nội dung Quyết định xem tại đây).

  • Chủ đề: