Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Long An

Ngôn ngữ: Việt Nam | English

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Long An

Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ vừa ban hành về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Long An. Đến năm 2020, Long An có 322.891ha đất nông nghiệp, chiếm 71,83% diện tích đất toàn tỉnh; đất phi nông nghiệp 126.603ha, chiếm 28,17%.

Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ vừa ban hành về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Long An. Đến năm 2020, Long An có 322.891ha đất nông nghiệp, chiếm 71,83% diện tích đất toàn tỉnh; đất phi nông nghiệp 126.603ha, chiếm 28,17%.

Theo quy hoạch, đất trồng lúa chiếm nhiều nhất trong diện tích đất nông nghiệp, tương đương 247.061ha, chiếm đến 54,96%. Ngoài ra, đến năm 2020, Long An có 24.166ha đất trồng cây lâu năm (chiếm 5,38%), 19.846ha đất rừng sản xuất (chiếm 4,42%), 13.547ha đất nuôi trồng thủy sản (chiếm 3,01%).

Theo quy hoạch, đất phi nông nghiệp, đất khu kinh tế có 13.080ha, chiếm 2,91%; đất đô thị 26.106ha, chiếm 5,81%. Ngoài ra, từ năm 2016-2020, 37.811ha đất nông nghiệp được chuyển sang phi nông nghiệp, 18.533ha chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp và 571ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở.

Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt, điều tiết phân bổ nguồn lực.Trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cần quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách.

Chính phủ yêu cầu Long An tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích./.

Chi tiết nghị quyết xem tại đây.

Tải tệp đính kèm: NQ-CP-33NQ-CP-33

  • Chủ đề: