Lỗi khởi tạo template 2_MENU_PAGE: could not execute query [ SELECT this_.MA_THAM_SO as MA1_39_0_, this_.MA_DVQLTS as MA2_39_0_, this_.TEN_THAM_SO as TEN3_39_0_, this_.GIA_TRI as GIA4_39_0_, this_.MO_TA as MO5_39_0_, this_.KIEU_DU_LIEU as KIEU6_39_0_, this_.SAP_XEP as SAP7_39_0_, this_.DON_VI_TINH as DON8_39_0_ FROM dbo.HT_THAMSO this_ WHERE this_.MA_THAM_SO = ? and this_.MA_DVQLTS = ? ] Positional parameters: #0>ALLOW_DUPLICATE_DOMAIN #1>085481 [SQL: SELECT this_.MA_THAM_SO as MA1_39_0_, this_.MA_DVQLTS as MA2_39_0_, this_.TEN_THAM_SO as TEN3_39_0_, this_.GIA_TRI as GIA4_39_0_, this_.MO_TA as MO5_39_0_, this_.KIEU_DU_LIEU as KIEU6_39_0_, this_.SAP_XEP as SAP7_39_0_, this_.DON_VI_TINH as DON8_39_0_ FROM dbo.HT_THAMSO this_ WHERE this_.MA_THAM_SO = ? and this_.MA_DVQLTS = ?] tại tại

  • Nông nghiệp là ngành kinh tế chủ lực của phần lớn các quốc gia ASEAN
  • Nâng cao giá trị nông sản sạch
  • Đề cương tham chiếu Phát triển Infographic video về hòa nhập người khuyết tật trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai
  • Hội thảo khoa học Đoàn Thanh niên lần thứ IV
  • Con em cán bộ Viện vui Tết thiếu nhi
  • Ứng dụng công nghệ viễn thám trong nông nghiệp
  • Công nghệ viễn thám nâng cao độ chính xác theo dõi lúa và bảo hiểm cây trồng tại Việt Nam
  • Mô hình chổi đót của người khuyết tật tại thành phố Kon Tum
  • Đa dạng hoá thu nhập cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Kon Tum
  • Hỗ trợ 100 nghìn tỷ đồng cho nông nghiệp công nghệ cao

Nâng cao giá trị nông sản sạch
Tin tức

Liên kết

Thư viện