• Nông nghiệp là ngành kinh tế chủ lực của phần lớn các quốc gia ASEAN
  • Nâng cao giá trị nông sản sạch
  • Đề cương tham chiếu Phát triển Infographic video về hòa nhập người khuyết tật trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai
  • Hội thảo khoa học Đoàn Thanh niên lần thứ IV
  • Con em cán bộ Viện vui Tết thiếu nhi
  • Ứng dụng công nghệ viễn thám trong nông nghiệp
  • Công nghệ viễn thám nâng cao độ chính xác theo dõi lúa và bảo hiểm cây trồng tại Việt Nam
  • Mô hình chổi đót của người khuyết tật tại thành phố Kon Tum
  • Đa dạng hoá thu nhập cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Kon Tum
  • Hỗ trợ 100 nghìn tỷ đồng cho nông nghiệp công nghệ cao

Nâng cao giá trị nông sản sạch
Tin tức

Liên kết

Thư viện