Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020

Livestock breeding developemnt strategy 2020 was proposed by MARD and approval by PM by the decision no 10/2008/QD-TTg, date June 16, 2008

Tải tệp đính kèm: Quyết định 10/2008/QĐ-TTg (Tiếng Việt)Quyết định 10/2008/QĐ-TTg (Tiếng Việt)
Tải tệp đính kèm: Quyết định 10/2008/QĐ-TTg (Tiếng Anh)Quyết định 10/2008/QĐ-TTg (Tiếng Anh)