Quy hoạch phát triển ngành điều đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Planning for development of the cashew sector up to 2020 and orientation to 2030 was approved by Decision No. 579/QD-BNN-TT dated February 13, 2015.

Planning for development of the cashew sector up to 2020 and orientation to 2030 was approved by Decision No. 579/QD-BNN-TT dated February 13, 2015.

Detailed planning see here.