Quy hoạch nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu

Planning on agriculture, countryside in the context of climate change in Mekong River Delta to 2020, and vision 2030 approved under Decision No. 639/QĐ-BNN-KH, dated April 2nd 2014.

D:\Runtime\metadata\04072016\Data\FileDoc\m085481\FBFC03F8A070A9A8E8DB0A7641430CDA.docx

Planning on agriculture, countryside in the context of climate change in Mekong River Delta to 2020, and vision 2030 approved under Decision No. 639/QĐ-BNN-KH, dated April 2nd 2014.

See details in here.