Quy hoạch phát triển ngành cà phê Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

The development planning for Vietnam's coffee sector to 2020 and vision to 2030 was approved by Decision No. 1987/ QD-BNN-TT dated 21 August 2012.

The development planning for Vietnam's coffee sector to 2020 and vision to 2030 was approved by Decision No. 1987/ QD-BNN-TT dated 21 August 2012.

Detailed planning see here.