Quy hoạch phát triển sản xuất ngô toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

The National Corn Production Development Planning up to 2025 with orientation to 2030 was approved by Decision No. 5448/QD-BNN-TT dated 28 December 2016.

The National Corn Production Development Planning up to 2025 with orientation to 2030 was approved by Decision No. 5448/QD-BNN-TT dated 28 December 2016.

Detailed planning see here.