Quy hoạch phát triển ngành hồ tiêu Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030

Viet Nam pepper industry development planning to 2020, and vision 2030 approved under Decision No.1442/QD-BNN-TT, dated on June 27th 2014

Viet Nam pepper industry development planning to 2020, and vision 2030 approved under Decision No.1442/QD-BNN-TT, dated on June 27th 2014

See details in here.