Chương trình công tác tuần từ ngày 5/4/2021 – 9/4/2021

Ngôn ngữ: Việt Nam | English

Chương trình công tác tuần từ ngày 5/4/2021 – 9/4/2021

D:\Runtime\metadata\04072016\Data\FileDoc\m085481\596697C4979925D50AA321362B46F4B6.docx

Chương trình công tác tuần

(Từ ngày 5/4/2021 – 9/4/2021)

Ngày/tháng

Thời gian

Chương trình công tác

Thứ hai, 5/4

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Chiều

Thứ ba, 6/4

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Chiều

Thứ tư, 7/4

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Chiều

Thứ năm, 8/4

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Chiều

Thứ sáu, 9/4

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Chiều

  • Chủ đề: