Hội nghị báo cáo phát triển chăn nuôi tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ngôn ngữ: Việt Nam | English

Hội nghị báo cáo phát triển chăn nuôi tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ngày 30/8/2016, tại UBND tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (NIAPP), đã báo cáo Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ngày 30/8/2016, tại UBND tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (NIAPP), đã báo cáo Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Tại hội nghị, Viện đã trình bày báo cáo tóm tắt Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu của quy hoạch nhằm phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và nâng cao thu nhập của người chăn nuôi; nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm chăn nuôi trên thị trường trong và ngoài khu vực về chất lượng và giá thành; xây dựng thương hiệu sản phẩm chăn nuôi của tỉnh Phú Thọ; và giảm tỷ lệ chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ.

Qua tổng hợp của báo cáo, hiện nay tỉnh có tổng đàn vật nuôi và sản lượng đứng thứ 2 vùng Thủ đô và thứ 3 vùng Trung du Miền núi Phía Bắc. Năm 2015, tổng đàn bò đạt 105 nghìn con, tổng đàn lợn đạt 815 nghìn con, và tổng đàn gia cầm đạt 11 triệu con. Sản xuất chăn nuôi của tỉnh chuyển biến tích cực theo hướng chăn nuôi trang trại quy mô lớn, năm 2015 toàn tỉnh đã hình thành 126 trang trại chăn nuôi, với 24 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi. Giá trị tăng thêm lĩnh vực chăn nuôi tăng 144% (2005-2015), cơ cấu ngành chăn nuôi tăng từ 30,5% năm 2005 lên 46,6% năm 2015 trong cơ cấu chung của ngành nông nghiệp.

Quy hoạch chăn nuôi đưa ra một số giải pháp sau: (i) Đổi mới về tổ chức sản xuất đặc biệt gắn sản xuất với vấn đề bảo vệ mội trường; (ii) Tăng cường công tác xúc tiến thương mại trước mắt quan tâm đến thị trường nội tỉnh, xây dựng thương hiệu sản phẩm, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm trong tỉnh; (iii) Quản lý đầu vào trong chăn nuôi: giống, thức ăn, thuốc thú y… chủ động sản xuất tại địa phương nhằm giảm chi phí đầu vào, đồng thời tăng cường công tác quản lý chất lượng VSATTP đối với sản phẩm thịt trên địa bàn tỉnh; và (iv) Điều chỉnh và bổ sung chính sách hỗ trợ các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung đến năm 2020. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bùi Minh Châu - Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Viện Quy hoạch Thiết kế Nông nghiệp đã khẩn trương xây dựng hoàn thành quy hoạch đúng tiến độ và chất lượng. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với nội dung Quy hoạch, đồng thời khẳng định đây là quy hoạch rất quan trọng và cần thiết đối với sự phát triển và tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Do vậy, đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Viện tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, hoàn thiện lại quy hoạch trong thời gian sớm nhất.

HN.