Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ thị sinh học đánh giá chất lượng đất phục vụ canh tác nông nghiệp bền vững vùng Đồng Tháp Mười

Ngôn ngữ: Việt Nam | English

Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ thị sinh học đánh giá chất lượng đất phục vụ canh tác nông nghiệp bền vững vùng Đồng Tháp Mười

TS. Nguyễn Hùng Cường đã kết hợp với các cơ quan ban ngành để xây dung bộ chỉ thị sinh học cho giám sát, đánh giá chất lượng đất trong canh tác nông nghiệp bền vững vùng Đồng Tháp Mười

Thông tin chi tiết đề tài: “Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ thị sinh học đánh giá chất lượng đất phục vụ canh tác nông nghiệp bền vững vùng Đồng Tháp Mười”

1.Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Hùng Cường

2.Cơ quan chủ trì: Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp

3.Cơ quan phối hợp thực hiện:

1)Viện Tài nguyên môi trường và An toàn hóa chất

2)Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

3)Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

4)Học viện Nông nghiệp Việt Nam

5)Trung tâm Nghiên cứu và Quy hoạch môi trường

6)Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Long An

7)Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang

8)Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

9)Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

10)Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

4.Mục tiêu nghiên cứu:

- Xây dựng được bộ chỉ thị sinh học cho đánh giá và giám sát chất lượng đất trong canh tác nông nghiệp bền vững vùng Đồng Tháp Mười;

- Xác định được mối quan hệ giữa chỉ thị sinh học với những tính chất vật lý và hóa học đất ứng với các điều kiện canh tác nông nghiệp vùng Đồng Tháp Mười;

- Xây dựng được mô hình thử nghiệm và giải pháp ứng dụng bộ chỉ thị sinh học trong đánh giá, giám sát và quản lý chất lượng đất phục vụ canh tác nông nghiệp bền vững vùng Đồng Tháp Mười.

5.Sản phẩm đề tài:

-Sản phẩm dạng I:

1)Bộ chỉ thị sinh học cho giám sát, đánh giá chất lượng đất trong canh tác nông nghiệp bền vững vùng Đồng Tháp Mười;

2)Mô hình thử nghiệm canh tác lúa vùng phèn mặn (quy mô 1000m2) có sử dụng chế phẩm sinh học, ứng dụng bộ chỉ thị sinh học trong đánh giá và giám sát chất lượng đất phục vụ canh tác nông nghiệp bền vững vùng Đồng Tháp Mười;

3)Nghiên cứu xây dựng mô hình thử nghiệm chuyển đổi trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây thanh long (quy mô 1000m2) có sử dụng chế phẩm sinh học, ứng dụng bộ chỉ thị sinh học trong đánh giá và giám sát chất lượng đất phục vụ canh tác nông nghiệp bền vững vùng Đồng Tháp Mười.

-Sản phẩm dạng II:

1)Báo cáo cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá, giám sát chất lượng đất bằng bộ chỉ thị sinh học đất phục vụ canh tác nông nghiệp bền vững;

2)Báo cáo xác lập mối quan hệ giữa chỉ thị sinh học với tính chất vật lý và hóa học đất ứng với các điều kiện canh tác nông nghiệp vùng Đồng Tháp Mười;

3)Báo cáo đề xuất giải pháp ứng dụng bộ chỉ thị sinh học trong quản lý chất lượng đất phục vụ canh tác nông nghiệp bền vững vùng Đồng Tháp Mười;

4)Bộ cơ sở dữ liệu dạng số các số liệu điều tra cập nhật, hệ thống bản đồ và các báo cáo nghiên cứu;

5)Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

-Sản phẩm dạng III:

1)01 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/SCOPUS;

2)03 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành uy tín quốc gia;

3)Đào tạo sau đại học: Góp phần đào tạo thành công 01 Thạc sỹ và 01 Tiến sỹ.

6.Thời gian thực hiện:

-Thời gian bắt đầu: Tháng 10 năm 2021

-Thời gian kết thúc: Tháng 3 năm 2024