Thông báo tuyển tư vấn Tài liệu hóa hoạt động dự án và quảng bá các mô hình giảm nhẹ rủi ro thiên tai và đa dạng thu nhập hòa nhập người khuyết tật

Ngôn ngữ: Việt Nam | English

Thông báo tuyển tư vấn Tài liệu hóa hoạt động dự án và quảng bá các mô hình giảm nhẹ rủi ro thiên tai và đa dạng thu nhập hòa nhập người khuyết tật

Mục tiêu chung của nhiệm vụ tư vấn là tài liệu hóa và quảng bá các hoạt động của dự án có liên quan đến hòa nhập người khuyết tật trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và hỗ trợ marketing các hoạt động đa dạng hóa thu nhập của các nhóm người khuyết tật tại Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

D:\Runtime\metadata\04072016\Data\FileDoc\m085481\BE751EB55B0ECFCC7F13710EBF255DBC.docx

MÔ TẢ NHIỆM VỤ

Tài liệu hóa hoạt động dự án và quảng bá các mô hình giảm nhẹ rủi ro thiên tai và đa dạng thu nhập hòa nhập người khuyết tật tại Kon Tum

1. Giới thiệu

Dự án Hòa nhập người khuyết tật trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và đa dạng hóa thu nhập cho các cộng đồng người dân tộc thiểu số của Việt Nam, được hỗ trợ bởi Tổ chức CBM Cộng hòa liên bang Đức, đang được triển khai bởi Viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp (NIAPP) và các đối tác địa phương trong giai đoạn 03 năm (2015 -2017) tại tỉnh Kon Tum, Việt Nam.

2. Mục tiêu của dự án

Mục tiêu dài hạn: Nâng cao khả năng phục hồi thảm họa của người dân tại 11 phường/ xã, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Mục tiêu cụ thể: Nâng cao kiến thức và kỹ năng về hòa nhập người khuyết tật trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và đa dạng hóa thu nhập cho cộng đồng địa phương (chú trọng người khuyết tật)

Tăng cường nhận thức và tham vấn cộng đồng cho các bên liên quan ở cấp Trung ương và Địa phương vè hòa nhập người khuyết tật trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và đa dạng hóa thu nhập, nhằm nhân rộng phương pháp này; và

Xây dựng các bộ tài liệu liên quan về hòa nhập người khuyết tật trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và đa dạng hóa thu nhập, nhằm phổ biến ở quy mô quốc gia.

3. Mục tiêu nhiệm vụ tư vấn

Mục tiêu chung của nhiệm vụ tư vấn là tài liệu hóa và quảng bá các hoạt động của dự án có liên quan đến hòa nhập người khuyết tật trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và hỗ trợ marketing các hoạt động đa dạng hóa thu nhập của các nhóm người khuyết tật tại Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

4. Phạm vi công việc của tư vấn độc lập (hoặc nhóm chuyên gia tư vấn) hoặc công ty cung ứng dịch vụ (sau đây gọi tắt là nhà cung ứng dịch vụ)

Tìm hiểu về các hoạt động của dự án dưa trên nghiên cứu và đánh giá các tài liệu tập huấn kỹ thuật và các ấn phẩm truyền thông mà dự án đã và đang sử dụng;

Liệt kê các tài liệu có liên quan của dự án; chỉ ra các chất liệu hội họa và text có thể tái sử dụng; các nội dung và hình ảnh cần bổ sung, cải tiến và đề xuất các tài liệu và công cụ mới liên quan đến mục đích truyền thông cho dự án và chia sẻ thông tin của dự án;

Khảo sát thực tế các địa điểm có hoạt động của dự án nhằm mục đích quan sát và ghi nhớ bằng vẽ ghi, chụp ảnh, và ghi chép tại hiện trường các mô hình sinh kế hiện có của người khuyết tật hay các nhóm người khuyết tật ở các thôn trong xã Đoàn Kết thuộc thành phố Kon Tum;

Nhà cung ứng dịch vụ tự đúc kết thực tế và thực tiễn làm cơ sở cho việc định hình và phát triển các khái niệm hay ý tưởng thể hiện cho sản phẩm vẽ của mình, sáng tạo của cho các minh họa trong các tài liệu và ấn phẩm truyền thông. Các sản phẩm minh họa nên phản ánh tính chất địa phương hóa cao: đặc thù về văn hoá, tập quán; về cảnh quan và kiến trúc; về trang phục và phương tiện sản xuất;

Tiến hành các cuộc phỏng vấn chi tiết với các cá nhân có liên quan ở cấp địa phương (nhân viên dự án, chuyên gia tư vấn kỹ thuật và người thụ hưởng) và thảo luận nhóm (nhóm khuyết tật, phụ nữ, nam giới và trẻ em) để hiểu được bối cảnh; tình huống; khó khăn và hiệu quả hoạt động hiện có của các nhóm hưởng lợi và các nhóm sinh kế;

Liên hệ và làm việc với chuyên gia về Quản lý rủi ro thiên tai trong bối cảnh hòa nhập người khuyết tật của dự án để tham vấn về các loại hình thiên tai; cơ chế chuẩn bị phòng ngừa và các biện pháp, công cụ ứng phó và giảm thiểu tác động;

Khái niệm hóa, phát triển bố cục, định dạng và thiết kế tất cả các tài liệu minh hoạ chủ đạo bằng phong cách vẽ tay và ảnh chụp cho các sản phẩm khác nhau, được chỉ rõ ở Mục 2 - Mục tiêu của nhiệm vụ tư vấn và Mục 4 - Các ấn phẩm đầu ra, bao gồm các tập sách ảnh, pa no, áp phích, bộ nhận dạng thương hiệu; T-shirt và tin bài trên báo chí/ tạp chí.

5. Kết quả mong đợi:

Sau khi kết thúc nhiệm vụ, nhà cung ứng dịch vụ sẽ giao nộp, bàn giao cho Bên tiếp nhận dự án – Phòng Kinh tế thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum các sản phẩm sau:

Sản phẩm 1: Sản phẩm thiết kế đồ họa

Maquette thiết kế đồ họa (dạng file có thể biên tập được và file để in) Sổ tay chỉ dẫn hòa nhập người khuyết tật trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Tài liệu minh họa sống động,dễ hiểu, hình ảnh rõ ràng mô tả các kế hoạch chuẩn bị, biện pháp đề phòng, kế hoạch sơ tán, biện pháp giảm nhẹ thiệt hại về người và của theo từng loại hình thiên tai gây ra (lũ, lụt, lốc xoáy, sạt lở đất …) trong đó chú trọng đến người khuyết tật theo các dạng hình khuyết tật: khuyết tận vận động; người khiếm thị; người điếc; người già, trẻ nhỏ, phụ nữ và nam giới. Tài liệu này dưới dạng sổ tay (khoảng 20 trang 02 mặt khổ A5, in màu hai mặt) bao gồm hình vẽ minh họa – dạng vẽ tay, chỉnh sửa kỹ thuật số, và các chỉ dẫn bằng chữ.

Lưu ý: Bìa sổ tay có truyền tải 01 thông điệp chung của dự án liên quan đến Hòa nhập người khuyết tật trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Nhà cung ứng dịch vụ cần tham vấn ý kiến các bên để đề xuất thông điệp này.

Sản phẩm 2: Sản phẩm in

Cung cấp 500 bản in Sổ tay chỉ dẫn hòa nhập người khuyết tật trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Sản phẩm 3: Sản phẩm thiết kế đồ họa

08 Maquette thiết kế đồ họa (dạng file có thể biên tập được và file để in) tờ gấp kích cỡ A4 (Brochure), 4 mặt: Giới thiệu 08 mô hình nhóm sở thích có hoạt động sinh kế đa dạng hóa thu nhập hòa nhập người khuyết tật. Maquette bao gồm hình vẽ minh họa – dạng vẽ tay hoặc ảnh, chỉnh sửa kỹ thuật số, và các chỉ dẫn bằng chữ.

Lưu ý: Tờ mặt (Bìa) mỗi trong 08 Tờ gấp có truyền tải 01 thông điệp của nhóm sở thích theo đặc thù tiêng của loại hình sinh kế. Nhà cung ứng dịch vụ cần tham vấn ý kiến các bên để đề xuất Thông điệp hoặc Slogan này.

Sản phẩm 4: Sản phẩm in

Cung cấp 8,000 tờ gấp Sản phẩm 3 (Mỗi mô hình sinh kế 1,000 tờ gấp)

Sản phẩm 5: Sản phẩm thiết kế đồ họa

08 Maquette thiết kế đồ họa (dạng file có thể biên tập được và file để in) Poster khổ A0 - Giới thiệu 08 mô hình nhóm sở thích có hoạt động sinh kế đa dạng hóa thu nhập hòa nhập người khuyết tật. Maquette bao gồm hình vẽ minh họa – dạng vẽ tay hoặc ảnh, chỉnh sửa kỹ thuật số, và các chỉ dẫn bằng chữ.

Sản phẩm 6: Sản phẩm in

Cung cấp 800 Poster Sản phẩm 3 (Mỗi mô hình sinh kế 100 Poster)

Sản phẩm 7: Sản phẩm thiết kế đồ họa

08 Maquette thiết kế đồ họa (dạng file có thể biên tập được và file để in) Pano 1 mặt ngoài trời kích thước cao 2m x rộng 3 m - Giới thiệu 08 mô hình nhóm sở thích có hoạt động sinh kế đa dạng hóa thu nhập hòa nhập người khuyết tật. Maquette bao gồm hình ảnh logo của nhóm sở thích, ảnh hoặc hình vẽ minh họa sản phẩm, chỉnh sửa kỹ thuật số, với phần chữ slogan hoặc thông điệp và thông tin liên hệ.

Sản phẩm 8: Lắp đặt pa nô ngoài trời

Tìm kiếm 16 vị trí phù hợp, thuận tiện, tầm nhìn tốt, không cản trở giao thông, không bị che lấp bởi chướng ngại vật. Mỗi mô hình sinh kế có 02 pa nô theo các tiêu chí: 01 pa nô tại trung tâm khu vực có mô hình sinh kế, 01 pa nô còn lại tại trục đường lớn thuận tiện cho việc quảng bá.

Lắp đặt 16 pa nô (02 Trụ sắt ống chôn từ mặt đất sao cho khoảng cách từ mặt đất đến gờ mép dưới của Pa nô là 2m, kích thước tấm bảng rộng 3m x cao 2 m). Mặt Pa nô in bạt Highflex, pano có hệ khung xương và mặt tôn lót. Pa nô được chôn ngàm chắc chắn, đảm bảo không bị xiêu vẹo, chịu được gió bão ở cấp trung bình. Pa nô cần được bảo hành 6 tháng.

Sản phẩm 9: Sản phẩm thiết kế đồ họa

08 Maquette Bảng chỉ đường vào các nhóm Sở thích với thông tin liên hệ, cự ly và hướng đến. Bảng chỉ đường đặt tại trục đường lớn.

Sản phẩm 10: Lắp đặt 16 Bảng chỉ đường

Tìm kiếm 16 vị trí phù hợp, thuận tiện, tầm nhìn tốt, không cản trở giao thông, không bị che lấp bởi chướng ngại vật để dựng Bảng chỉ đường. Tùy thuộc vị trí và sự phân bố về chỉ dẫn địa lý tại các thôn khác nhau mà quyết định số lượng Bảng chỉ đường cho từng nhóm sở thích cho phù hợp.

Lắp đặt 16 Bảng chỉ đường (Bảng có 01 Trụ sắt ống D50, cao từ mặt đất đến gờ mép dưới là 2m, kích thước tấm bảng rộng 0.8m x cao 0.4m). Mặt bảng có thể làm bằng tấm tôn có độ dày phù hợp, mặt bảng có thể sơn và dán đề can thông tin chỉ dẫn. Bảng chỉ dẫn được chôn ngàm chắc chắn, đảm bảo không bị xiêu vẹo, chịu được gió bão ở cấp trung bình. Bảng chỉ dẫn cần được bảo hành 6 tháng.

Sản phẩm 11: Sản phẩm thiết kế lô gô và slogan cho nhóm sở thích;

08 Logo và 08 Slogan phù hợp cho mỗi nhóm sở thích và quy cách bố cục logo Slogan. Các lô gô và Slogan phải được chập thuận bởi số đông đại diện các nhóm sở thích. Ngoài ra cần bố cục Logo và Slogan, thông tin địa chỉ nơi sản xuất sản phẩm trong 08 mẫu tem đề can hoặc dạng card (riêng phù hợp theo tùng loại hình sản phẩm) để có thể dán hoặc đính vào sản phẩm làm tăng nhận dạng thương hiệu.

Sản phẩm 12: In tem nhãn hoặc card nhận dạng thương hiệu

Nhà cung ứng dịch vụ cung cấp sản phẩm dưới dạng tem nhãn đề can, hoặc card tùy thuộc theo nguyện vọng và sản phẩm cụ thể của từng nhóm sở thích. Nhà cung ứng dịch vụ có thể đề xuất để đảm bảo các nhóm sở thích có thể duy trì bổ sung hệ thống tem nhãn của họ. Trước mắt, cung ứng cho mỗi nhóm sở thích 1,000 tem nhãn đề can hoặc card nhận dạng thương hiệu.

Sản phẩm 13: Thiết kế bố cục cho 02 loại áo phông (T-Shirt). Áo cho cán bộ dự án các cấp (nam và nữ) và áo cho các nhóm sinh kế khác nhau (8 bố cục kèm theo lô gô dự án, lô gô nhóm sở thích và slogan của nhóm sở thích)

Sản phẩm 14: Đặt in áo phông.

Nhà cung ứng dịch vụ cung cấp áo phông và đặt in theo yêu cầu theo Mẫu sản phẩm 13. Số lượng áo dự kiến là 200 áo. Số lượng, kích cỡ, mẫu vải chi tiết từng mẫu áo sẽ được quyết định theo thực tế giai đoạn triển khai.

Sản phẩm 15: Chụp ảnh hoạt động dự án, biên tập bố cục cho standy

04 Maquette cho 04 Mẫu standy theo chiều đứng (0.6x1.6m), minh họa các thành tựu của dự án bao gồm hòa nhập người khuyết tật trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và đa dạng hóa thu nhập. Các Mẫu Standy ở dạng layout, có thể biên tập được, và file chuẩn bị sẵn sàng để in trong phục vụ các Hội nghị, hội thảo của Dư án.

Sản phẩm 15: Chụp ảnh hoạt động dự án, làm việc với các cơ quan báo chí để đăng tải tin bài kết quả và nỗ lực của các hoạt động dự án (trên báo chí: 02 tin tức trên Báo địa phương và 01 tin tức hoặc phóng sự trên Báo Nông thôn ngày nay và / hoặc tạp chí khác) về các hoạt động và sản phẩm của dự án.

Sản phẩm 16: Báo cáo tổng kết hoạt động của tư vấn của nhà cung ứng dịch vụ. Báo cáo này mô tả ngắn gọn nhưng trình bày rõ cách thức tiép cận và triển khai thực tế từ giai đoạn khảo sát, nghiên cứu, tham vấn đến quá trình thực hiện chi tiết theo trình tự và hình ảnh minh họa các sản phẩm đầu ra theo yêu cầu của Nhiệm vụ tư vấn này.

6. Kế hoạch thực hiện:

Dự kiến ​​thực hiện và hoàn thành phạm vi công việc trong vòng 40 ngày kể từ ngày 15/11 đến ngày 25/12/2017.

7. Thể thức thanh toán

• 50% giá trị hợp đồng được thanh toán trong vòng một tuần sau khi ký hợp đồng;

• 50% phần còn lại được thanh toán khi nộp và chấp nhận sản phẩm và hóa đơn hợp lệ được NIAPP phê duyệt.

Thuế giá trị gia tăng và Thuế thu nhập cá nhân được áp dụng theo Luật thuế

7. Tiêu chí Đánh giá

Các đề xuất sẽ được đánh giá trên cơ sở:

Hiệu quả chi phí / giá cả

Phương pháp thực hiện

Kinh nghiệm của nhà cung ứng dịch vụ

Ứng viên cung cấp dịch vụ nên có nhân sự có năng lực và kinh nghiệm như sau:

Bằng cử nhân về Hội họa; Mỹ thuật công nghiệp; Quảng cáo; Truyền thông hoặc lĩnh vực có liên quan

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hội họa; truyền thông xã hội, quảng cáo; phát triển thương hiệu.

Năng lực và kinh nghiệm vẽ tay và và các phần mềm xử lý đồ họa ứng dụng;

Quen thuộc với tiếp thị thương hiệu và thiết kế logo;

Khả năng lập kế hoạch;

Khả năng điều phối các hoạt động liên quan trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo

Kinh nghiệm đã được chứng minh trong nhiều nhiệm vụ, chủ động và làm việc hiệu quả dưới áp lực;

Kỹ năng viết, nói và giao tiếp xuất sắc

9. Các nội dung yêu cầu trong Hồ sơ quan tâm

Đề xuất kỹ thuật không dài quá 10 trang với cách tiếp cận thực hiện theo từng sản phẩm đầu ra và các bước cần chuẩn bị cần thực hiện để có thể quản lý và thực hiện công việc hiệu quả, chất lượng và kịp tiến độ, bao gồm kế hoạch hoạt động với thời gian chi tiết.

Bảng đề xuất chi phí tổng thể và chi tiết theo từng Sản phẩm gồm có: phí tư vấn (nghiên cứu; khảo sát; thiết kế đồ họa; tham vấn công đồng…); phí nhân công hỗ trợ (nếu có); chi phí vật tư (họa phẩm), chi phí sản xuất, lắp dựng các sản phẩm phần cứng, chi phí in ấn và phân phối ấn phẩm…; chi phí đi lại và lưu trú, vv…

Các ứng viên (cá nhân/ hoặc công ty) phải cung cấp lý lịch kinh nghiệm công tác của trưởng nhóm tư vấn cung ứng dịch vụ và cho mỗi thành viên của nhóm (nếu có thành viên hỗ trợ theo từng lĩnh vực phụ trách)

10. Thông tin ứng tuyển:

Các ứng viên (cá nhân/nhóm liên kết/ hoặc công ty) quan tâm được mời yêu cầu nộp đề xuất dựa không muộn hơn 17:00 ngày 10 tháng 11 năm 2017. Liên hệ: anh Nguyễn Trung Hiếu, Cán bộ Dự án, Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (NIAPP). Địa chỉ: 61 phố Hàng Chuối, Quận Hai Bà Trưng, ​​Hà Nội, Việt Nam. Email: hieuwatsan@gmail.com cc: bhnam79@gmail.com; nguyen.hai.anh.nd@gmail.com;

Do số lượng hồ sơ ứng viên nhiều, do đó chúng tôi sẽ chỉ liên hệ với các ứng viên trong danh sách ngắn tham gia phỏng vấn. Thời gian phỏng vấn dự kiến từ 13/11 – 14/11. Xin vui lòng không liên lạc qua điện thoại.