Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngôn ngữ: Việt Nam | English

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Tên của tổ chức có tài sản: Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp miền Trung, Viện Quy hoạch & TK Nông nghiệp. Địa chỉ: 16 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Văn Bật, Chức vụ: Phân viện trưởng. Tài sản đấu giá: xe ô tô 7 chỗ Mitsubishi Jolie. Năm sản xuất 2004, năm đưa vào sử dụng: 2004.

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

VIỆN QH & TK NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÂN VIỆN QH & TKNN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MIỀN TRUNG

Số: 19/TB-PVQHTKNNMT Khánh Hòa, ngày 25 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xe ô tô)

1. Tên, địa chỉ của tổ chức có tài sản đấu giá:

- Tên của tổ chức có tài sản: Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp miền Trung, Viện Quy hoạch & TK Nông nghiệp.

- Địa chỉ: 16 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Văn Bật, Chức vụ: Phân viện trưởng.

2. Tên tài sản:

- Tài sản đấu giá: xe ô tô 7 chỗ Mitsubishi Jolie. Năm sản xuất 2004, năm đưa vào sử dụng: 2004.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

- Giá khởi điểm: 110.000.000 đồng (Một trăm mười triệu đồng chẵn).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản gồm :

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá.

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: từ 8 giờ ngày 25/02/2019 đến 16 giờ ngày 04/3/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: số 16 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp Miền Trung mong được sự quan tâm của các đơn vị có liên quan.

Nơi nhận:

Phân viện trưởng

- Đăng trang Web của Viện;

- Lưu PV.

(Đã ký)

Nguyễn Văn Bật