Việt Nam hướng tới nền nông nghiệp xanh, thích ứng biến đổi khí hậu