Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011-2020

Theo phân công của Tiểu ban Chiến lược Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng Chiến lược phát triển Nông nghiệp Nông thôn giai đoạn 2011 - 2020 để tham gia Chiến lược Kinh tế xã hội thời kỳ 2011 - 2020 của cả nước

D:\Runtime\metadata\04072016\Data\FileDoc\m085481\3924977FC33D989E3738AA5696462F12.docx

Theo phân công của Tiểu ban Chiến lược Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng Chiến lược phát triển Nông nghiệp Nông thôn giai đoạn 2011 - 2020 để tham gia Chiến lược Kinh tế xã hội thời kỳ 2011 - 2020 của cả nước. Bố cục của Chiến lược gồm 4 phần:

Phần I - Đánh giá thực trạng thực hiện chiến lược 10 năm 2001-2010 trong nông nghiệp, nông thôn

Phần II – Quan điểm, mục tiêu và định hướng chiến lược

Phần III - Các giải pháp thực hiện chiến lược

Phần IV - Tổ chức thực hiện

Ngoài ra còn có Phụ lục số liệu và chỉ tiêu dự báo đến 2015 và 2020.

Chi tiết xem tại File đính kèm

Tải tệp đính kèm: Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2011-2020Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2011-2020
Tải tệp đính kèm: Phụ lục 1- Kết quả thực hiện KH giai đọan 2000-2010 (biểu 1-2-3-4-5-6)Phụ lục 1- Kết quả thực hiện KH giai đọan 2000-2010 (biểu 1-2-3-4-5-6)
Tải tệp đính kèm: Phụ lục 2- Kế hoạch 2011-2020 (biểu 1-2-3-4-5-6-7)Phụ lục 2- Kế hoạch 2011-2020 (biểu 1-2-3-4-5-6-7)