Quy hoạch phát triển nuôi cá biển đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Quy hoạch phát triển nuôi cá biển đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 được phê duyệt theo Quyết định số 1523/QĐ-BNN-TCTS, ngày 08 tháng 7 năm 2011.

D:\Runtime\metadata\04072016\Data\FileDoc\m085481\75C1F3B36C96C4EF4D07D1043E030CF4.docx

Quy hoạch phát triển nuôi cá biển đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 được phê duyệt theo Quyết định số1523/QĐ-BNN-TCTS, ngày 08 tháng 7 năm 2011.

Chi tiết quy hoạch xem tại đây.