Quy hoạch thủy lợi gắn với thủy điện nhỏ, trạm bơm thủy luân, nước va vùng Trung du miền núi Bắc bộ

Quy hoạch thủy lợi gắn với thủy điện nhỏ, trạm bơm thủy luân, nước va vùng Trung du miền núi Bắc bộ được phê duyệt theo Quyết định số 1514 /QĐ-BNN-TCTL, ngày 07 tháng 07 năm 2011

D:\Runtime\metadata\04072016\Data\FileDoc\m085481\57B8BC65209C686BABADEC43FC60CCD7.docx

Quy hoạch thủy lợi gắn với thủy điện nhỏ, trạm bơm thủy luân, nước va vùng Trung du miền núi Bắc bộ được phê duyệt theo Quyết định số 1514 /QĐ-BNN-TCTL, ngày 07 tháng 07 năm 2011

Chi tiết quy hoạch xem tại File đính kèm.

Tải tệp đính kèm: QĐ số 1514 /QĐ-BNN-TCTLQĐ số 1514 /QĐ-BNN-TCTL
Tải tệp đính kèm: Phu luc 1-Danh mục công trình sửa chữa nâng cấp giai đoạn đến 2015Phu luc 1-Danh mục công trình sửa chữa nâng cấp giai đoạn đến 2015
Tải tệp đính kèm: Phu luc 2-Danh mục công trình xây mới giai đoạn đến 2015Phu luc 2-Danh mục công trình xây mới giai đoạn đến 2015
Tải tệp đính kèm: Phu luc 3-Danh mục công trình xây mới giai đoạn sau 2015Phu luc 3-Danh mục công trình xây mới giai đoạn sau 2015