Chương trình công tác tuần từ ngày 15/01/2018 – 19/01/2018

Ngôn ngữ: Việt Nam | English

Chương trình công tác tuần

(Từ ngày 15/01/2018 – 19/01/2018)

Ngày/tháng

Thời gian

Chương trình công tác

Thứ hai, 15/01

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

Thứ ba, 16/01

Sáng

- 8h30: Họp Trưởng, phó các đơn vị (tại HTT3)

Chiều

- 14h00: Họp BCH Công đoàn Viện mở rộng (tại HTT3)

Thứ tư, 17/01

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

Thứ năm, 18/01

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

- 14h00: Họp Hội đồng Thi đua Viện (tại HTT3)

Thứ sáu, 19/01

Sáng

- 8h00: Hội nghị Tổng kết Viện tại HTT3 (thành phần theo giấy triệu tập)

Chiều

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

  • Chủ đề: