Chương trình công tác tuần từ ngày 26/9/2022 – 30/9/2022

Ngôn ngữ: Việt Nam | English

D:\Runtime\metadata\04072016\Data\FileDoc\m085481\1B74280B44458D35C2EFF64FD8D9D7B1.docx

Chương trình công tác tuần

(Từ ngày 26/9/2022 – 30/9/2022)

Ngày/tháng

Thời gian

Chương trình công tác

Thứ hai, 26/9

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

Thứ ba, 27/9

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

Thứ tư, 28/9

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

- Viện trưởng họp tại CPO

Chiều

Thứ năm, 29/9

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

Thứ sáu, 30/9

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Chiều

  • Chủ đề: