Chương trình công tác tuần từ ngày 16/5/2022 – 20/5/2022

Ngôn ngữ: Việt Nam | English

D:\Runtime\metadata\04072016\Data\FileDoc\m085481\24DA98E7F95E465EF1B95985BECFA02A.docx

Chương trình công tác tuần

(Từ ngày 09/5/2022 – 13/5/2022)

Ngày/tháng

Thời gian

Chương trình công tác

Thứ hai, 16/5

Sáng

- Đại hội đoàn Viện tại Hội Trường T3.

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

Thứ ba, 17/5

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Chiều

Thứ tư, 18/5

Sáng

-Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Chiều

Thứ năm, 19/5

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

Thứ sáu, 20/5

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Chiều

  • Chủ đề: