Chương trình công tác tuần từ ngày 25/01/2021 – 29/01/2021

Ngôn ngữ: Việt Nam | English

D:\Runtime\metadata\04072016\Data\FileDoc\m085481\F0C12AE20A714939B5A32BAD9B9B5DD4.docx

Chương trình công tác tuần

(Từ ngày 25/01/2021 – 29/01/2021)

Ngày/tháng

Thời gian

Chương trình công tác

Thứ hai, 25/01

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Chiều

Thứ ba, 26/01

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Chiều

Thứ tư, 27/01

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Chiều

- 13h30: Họp Hội đồng thi đua Viện (thành phần theo giấy triệu tập).

Thứ năm, 28/01

Sáng

- 8h00: Họp Tổng kết Viện (thành phần theo giấy triệu tập).

Chiều

Thứ sáu, 29/01

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Chiều

  • Chủ đề: