Chương trình công tác tuần từ ngày 11/10/2021 – 15/10/2021

Ngôn ngữ: Việt Nam | English

D:\Runtime\metadata\04072016\Data\FileDoc\m085481\493B7C6B700CE2E67705E35FF3C2F2CF.docx

Chương trình công tác tuần

(Từ ngày 11/10/2021 – 15/10/2021)

Ngày/tháng

Thời gian

Chương trình công tác

Thứ hai, 11/10

Sáng

- A. Dũng họp tại Bộ

- A. Kiên giải quyết các công việc chung.

Chiều

Thứ ba, 12/10

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Chiều

Thứ tư, 13/10

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Chiều

Thứ năm, 14/10

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Chiều

Thứ sáu, 15/10

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Chiều

  • Chủ đề: