• Luật Quy hoạch Đô thị quy định về hoạt động quy hoạch đô thị gồm lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị; tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.
    Ngày đăng: 03/08/2016 Chuyên mục: Văn bản Pháp lý
  • Ban hành danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam
    Ngày đăng: 10/10/2015 Chuyên mục: Văn bản Pháp lý