Dự án Hòa nhập người khuyết tật trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và đa dạng hóa thu nhập tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Dự án Hòa nhập người khuyết tật trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và đa dạng hóa thu nhập tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Viện QHTKNN thuộc Bộ NNPTNT đã phối hợp cùng tổ chức CBM xây dựng một kế hoạch 3 năm nhằm kết nối các hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai với các nguyên tắc chú trọng NKT, nhằm tạo ra một dự án mang tên “Hòa nhập người khuyết tật trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và đa dạng hóa thu nhập tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum” theo hướng nâng cao năng lực nhằm giảm nhẹ tổn thương. Chương trình này thể hiện nỗ lực xem xét khía cạnh tác động tới NKT trong quá trình quản lý thiên tai, đồng thời hợp phần đa dạng thu nhập của Dự án sẽ góp phần nâng cao khả năng ứng phó cho họ. Các cơ quan và cộng đồng địa phương trong vùng Dự án, thông qua áp dụng phương pháp các kỹ thuật có sự tham gia sẽ có cơ hội học tập và áp dụng cách tiếp cận kiểm tra từng cặp, dựa theo người dân trong thực hành và lập kế hoạch giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Chi tiết »

Pages

  • 1