Hỗ trợ 100 nghìn tỷ đồng cho nông nghiệp công nghệ cao