QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH HỒ TIÊU VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN 2030

Quy hoạch phát triển ngành hồ tiêu Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 được phê duyệt theo Quyết định số 1442/QD-BNN-TT, ngày 27 tháng 6 năm 2014.

Chi tiết quy hoạch xem tại đây