Giới thiệu

Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, được thành lập từ tháng 9 năm 1961. Trải qua hơn 50 năm xây dựng, củng cố, đổi mới, phát triển, và hội nhập, Viện đã trở thành cơ quan nghiên cứu và tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực điều tra khảo sát, quy hoạch thiết kế nông nghiệp, và phát triển nông thôn. Các kết quả nghiên cứu cơ bản, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, xây dựng phát triển mô hình, cũng như những nghiên cứu về tổng quan và định hướng phát triển nông nghiệp – nông thôn, quy hoạch xây dựng nông thôn mới của Viện đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam.

Toàn Viện hiện có hơn 400 cán bộ, nhân viên, trong đó trên 60% có trình độ trên đại học (tiến sỹ, thạc sỹ) về các lĩnh vực chuyên môn như thổ nhưỡng, trồng trọt, chăn nuôi, quy hoạch sử dụng đất, kinh tế, quy hoạch nông nghiệp và nông thôn, đo đạc bản đồ, viễn thám, thương mại, khí hậu, môi trường, thủy lợi, giao thông, xây dựng, … Nhiều cán bộ có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, đáp ứng công tác quy hoạch nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.