Thông tin chi tiết đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững tỉnh Cao Bằng gắn với Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng (công viên địa chất)”. Mã số: ĐTĐL.CN – 34/20.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Ngô Huy Kiên

Cơ quan chủ trì: Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

Cơ quan phối hợp thực hiện

 • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
 • Bảo tàng Địa chất
 • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
 • Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản
 • Trung tâm Nghiên cứu và Quy hoạch môi trường

Mục tiêu của đề tài:

Làm rõ được cơ sở khoa học (lý luận và thực tiễn) về điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội, tiềm năng, hiện trạng tài nguyên du lịch và môi trường cho việc phát triển du lịch bền vững tỉnh Cao Bằng gắn với công viên địa chất.

Xây dựng được định hướng phát triển du lịch bền vững tỉnh Cao Bằng gắn với công viên địa chất một cách toàn diện về kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng an ninh và môi trường phù hợp với nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đề xuất được các giải pháp phát triển du lịch bền vững tỉnh Cao Bằng gắn với công viên địa chất đồng bộ với cơ chế chính sách; Xây dựng được mô hình du lịch bền vững và bộ cơ sở dữ liệu về tự nhiên, kinh tế – xã hội gắn với du lịch, bảo tồn và phát triển bền vững công viên địa chất.

Nâng cao năng lực quản lý phát triển du lịch và bảo tồn di sản của địa phương.

Các sản phẩm chính:

Dạng I:

01 mô hình Du lịch bền vững gắn với công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non Nước Cao Bằng

Dạng II:

 • Báo cáo cơ sở lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế cho đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững tỉnh Cao Bằng gắn với công viên địa chất
 • Báo cáo định hướng, đề xuất giải pháp phát triển bền vững tỉnh Cao Bằng gắn với công viên địa chất.
 • Báo cáo kiến nghị về cơ chế chính sách phát triển du lịch bền vững tỉnh Cao Bằng gắn với công viên địa chất.
 • Bộ cơ sở dữ liệu về tự nhiên, kinh tế xã hội gắn với phát triển du lịch và bảo tồn, phát triển bền vững công viên địa chất.
 • Báo cáo đánh giá của Ban Quản lý công viên địa chất.
 • Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

Dạng III:

01 bài báo khoa học đạt yêu cầu khoa học được đăng trên tạp chí quốc tế/Báo cáo khoa học quốc tế

03 bài báo khoa học đạt yêu cầu khoa học để đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành.

Thời gian thực hiện:

24 tháng (từ tháng 9/2020 đến tháng 8/2022).