Thông tin chi tiết đề tài: Nghiên cứu hiện trạng, nhu cầu, đề xuất và áp dụng thử mô hình xây dựng, sử dụng và quản lý nhãn sinh thái cho các sản phẩm, dịch vụ tại Khu Dự trữ Sinh quyển (DTSQ) Thế giới của Việt Nam

Thông tin chi tiết đề tài: Nghiên cứu hiện trạng, nhu cầu, đề xuất và áp dụng thử mô hình xây dựng, sử dụng và quản lý nhãn sinh thái cho các sản phẩm, dịch vụ tại Khu Dự trữ Sinh quyển (DTSQ) Thế giới của Việt Nam.

Mã số: ĐTĐLXH – 07/20.

1. Chủ nhiệm đề tài: TS. Hà Văn Định

2. Thư ký khoa học: TS. Nguyễn Hùng Cường

3. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

4. Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài:

– Tổ chức 1: Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Vệ sinh Dịch tễ và Kiểm dịch Động thực vật Việt Nam (Văn phòng SPS Việt Nam);

– Tổ chức 2: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội;

– Tổ chức 3: Trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội;

– Tổ chức 4: Trung tâm nghiên cứu và quy hoạch môi trường;

– Tổ chức 5: Ban Quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển miền Tây Nghệ An;

– Tổ chức 6: Ban Quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển Đồng Nai;

– Tổ chức 7: Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế;

– Tổ chức 8: Ủy Ban Quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB Việt Nam).

5. Mục tiêu của đề tài:

* Mục tiêu tổng quát của đề tài:

Đánh giá được hiện trạng, nhu cầu và xác lập được quy trình xây dựng, sử dụng, quản lý nhãn sinh thái có gắn biểu trưng (logo) cho các sản phẩm, dịch vụ tại các Khu DTSQ Thế giới ở Việt Nam nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương thông qua việc làm tăng chuỗi giá trị cho các sản phẩm, dịch vụ, phù hợp với chủ trương bảo tồn và phát triển bền vững của MAB/UNESCO.

* Mục tiêu cụ thể của đề tài:

(1) Xác lập được quy trình xây dựng, sử dụng và quản lý nhãn sinh thái có gắn biểu trưng (logo) của Khu DTSQ đáp ứng quy định pháp luật hiện hành;

(2) Mô hình được áp dụng thử nghiệm tại một số Khu DTSQ Thế giới của Việt Nam.

6. Các sản phẩm chính:

* Dạng I:

– Báo cáo phân tích hiện trạng sử dụng biểu trưng (logo) tại các khu DTSQ của Việt Nam;

– Báo cáo đánh giá nhu cầu, đề xuất mô hình xây dựng, sử dụng và quản lý nhãn sinh thái tại các khu DTSQ của Việt Nam;

– Quy trình xây dựng, sử dụng và quản lý nhãn sinh thái có gắn biểu trưng (logo) của khu DTSQ;

– 02 sản phẩm hoặc dịch vụ được dán nhãn sinh thái tại mỗi khu DTSQ miền Tây Nghệ An và Đồng Nai;

– Sổ tay hướng dẫn thực hiện quy trình xây dựng, sử dụng và quản lý nhãn sinh thái có gắn biểu trưng (logo) của khu DTSQ;

– Báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài.

* Dạng II:

– 01 bài báo trên tạp chí chuyên ngành trong nước;

– 01 bài báo/báo cáo khoa học quốc tế;

– Đào tạo 01 Thạc sỹ.

7. Thời gian thực hiện: 30 tháng

Từ tháng 11/2020 đến tháng 4/2023.