QUY HOẠCH NUÔI, CHẾ BIẾN CÁ TRA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐẾN NĂM 2020

Quy hoạch nuôi, chế biến cá tra vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 được phê duyệt theo Quyết định số 3885/QĐ-BNN-TCTS ngày 11 tháng 9 năm 2014.

Chi tiết quy hoạch xem tại đây.