CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI ĐẾN NĂM 2020

Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 10/2008/QD-TTg, ngày 16 tháng 1 năm 2008, theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn.

Tải tệp đính kèm: Quyết định 10/2008/QĐ-TTg (Tiếng Việt)
Tải tệp đính kèm: Quyết định 10/2008/QĐ-TTg (Tiếng Anh)